1 październik 2018

Uniwersytet III Wieku rozpoczął 12 rok akademicki

http://www.utwtg.wzstg.pl/images/stories/inauguracja2018.jpg

Tradycyjnie już uroczystym „Gaudeamus igitur” Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował 12 rok akademicki podczas uroczystości, która odbyła się 1 października w sali konferencyjnej Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego w zamku w Starych Tarnowicach. Uczestniczyło w niej kilkuset studentów, goście honorowi: radna Sejmiku Śląskiego Lucyna Ekkert, przedstawiciele władz miasta: burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech i wiceburmistrz Piotr Skrabaczewski. Obecni byli przedstawiciele władz powiatu tarnogórskiego: wicestarosta Stanisław Torbus, członek Zarządu Powiatu Krzysztof Łoziński i radny Sławomir Wilk. Powiat reprezentowała także Powiatowy Rzecznik Konsumentów Barbara Mrożek i naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Aleksandra Król-Skowron oraz przedstawiciele tarnogórskich instytucji kultury i zaprzyjaźnionych uniwersytetów trzeciego wieku. Zaproszeni goście życzyli studentom – seniorom energii i nieustającej kreatywności w realizowaniu swoich planów i marzeń, zapewniając o swoim wsparciu i wszelkiej pomocy w podejmowanych działaniach. Prezes Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku, Magdalena Latacz, dziękując gościom podkreśliła, cytując myśl George Sand: „Staraj się utrzymać swoją duszę młodą i drżącą aż do starości.”, że słuchacze UTW swoją aktywnością i kreatywnością wyróżniają się na wielu ogólnopolskich konkursach ale także w swoim mieście i powiecie. Tarnogórskie Stowarzyszenie-Uniwersytet Trzeciego Wieku jest najliczniejszą w naszym powiecie organizacją pozarządową- liczy ponad 500 członków (525- ale chętnych jest o wiele więcej). Członkowie TS-UTW reprezentują kilka pokoleń- są ci, którzy jako dzieci przeżyli II wojnę światową, są także ci urodzeni już po wojnie –młodsze pokolenia- które uczestniczyły w późniejszych przemianach społeczno-politycznych, a wolność w ich doświadczeniach jest usytuowana wśród wartości najbardziej pożądanych i zdecydowanie łączona z niepodległością i suwerennością kraju, a także z wolnością polityczną i stabilizacją ekonomiczną.

Szczególnie dla starszego pokolenia wolność i niepodległość wpisują się w pojęcia tożsamości narodowej, ojczyzny i patriotyzmu. Są to wartości, które były, są i będą wartościami niezależnie od sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej; mają jako niematerialne dobro kulturowe wartość uniwersalną. Ponieważ rok 2018 jest rokiem ważnej w naszym życiu rocznicy 100-lecia niepodległości postrzeganej i ocenianej z perspektywy zwykłego człowieka jako jego życie, jego szczęście, jego osiągnięcia to wykład inaugurujący 12 rok akademicki tej niezwykłej „uczelni” musiał być poświęcony 100-leciu tarnogórskiej niepodległości. Wykład inauguracyjny: „Tarnogórskie 100-lecie niepodległości” wygłosili: kustosz tarnogórskiego Muzeum- dr Krzysztof Gwóźdź, prezes tarnogórskiej IPH -Aleksander Koenig i dyrektor LO im. S. Staszica- Kazimierz Sporoń. Prelegenci pokazali oczywiście wybrane aspekty tej polskiej niepodległości w znaczeniu tworzenia w Tarnowskich Górach polskiej administracji, budowania oświaty i rozwijania gospodarki. Na pewno ciekawe było przypomnienie przez dr. Krzysztofa Gwoździa postaci pierwszego burmistrza „niepodległości”, Leopolda Michatza. Otóż –Niemiec Michatz został burmistrzem Tarnowskich Gór w czasach niemieckich; na mocy ówczesnych przepisów mógł nadal sprawować swój urząd, którego kadencja trwała 12 lat. Jego zastępcą został zaś Polak- Bronisław Hager- który wspominał go jako wyjątkowo oddanego miastu i jego mieszkańcom. Dyrektor Kazimierz Sporoń przypomniał początki polskiej oświaty – wyjaśniając problemy np. dzieci z rodzin śląskich z uczeniem się w języku polskim. Tłumaczył jak bardzo trudnym było zorganizowanie oświaty w państwie, które było ponad 123 lata pod zarządem trzech rożnych zaborców. Na przykładzie dokumentów z lat 30. swojej szkoły pokazał jakie na przykład zadania stawiano ówczesnym maturzystom. Aleksander Koenig pokazał rozwój gospodarczy miasta gwarków na tle całego Śląska, podkreślając współczesne przemiany gospodarcze i funkcjonowanie lokalnego biznesu. 100-lecie niepodległości państwa polskiego to kilkadziesiąt lat życia studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, życia, które wyznaczane było wieloma, raz dobrymi , czasem i złymi, momentami. Jedno jest pewne, że z perspektywy tego wieku, wszyscy dojrzali studenci mogą powiedzieć, że mieli szansę żyć w czasach pokoju i mimo wielu trudności godnie. To życie, jak wielu podkreśla- uczciwie przeżyte, zapewne można ocenić słowami Prymasa Tysiąclecia: „Drobne i nieznaczne dokonania mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie mogą nas upodlić, jeśli są źle wykonane”. Z nauk kardynała Stefana Wyszyńskiego płynie też refleksja, którą można podsumować wykład inaugurujący nowy rok akademicki tej „senioralnej uczelni”: „Człowiek w Narodzie żyje nie tylko dla siebie i nie tylko na dziś, ale także w wymiarze dziejów Narodu.(…)”. Stanisława Szymczyk – sekretarz TS- UTW zdjęcia Helena Domańska

Opublikowane: 1 października 2018