Organizacja wykładów i zajęć w roku akademickiego 2019/2020

Oferta edukacyjna Stowarzyszenia obejmuje wykłady z różnych dziedzin nauki ,różne zajęcia fakultatywne , udział w projektach wspieranych przez samorządy, wycieczki, wyjazdy do instytucji kultury itp.

Wykłady –  odbywają się co dwa tygodnie , zawsze w poniedziałek o godzinie 16.30 w sali widowiskowej Tarnogórskiego Centrum Kultury w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego. Wyjątek stanowi wykład inauguracyjny, który odbędzie się 30 września br o godz. 16.30 w Centrum Rzemiosła i Sztuki Dawnej „U Wrochema”
O tematyce  wykładu słuchacze są informowani  podczas poniedziałkowych spotkań wykładowych oraz 
za pośrednictwem  strony internetowej Stowarzyszenia www.utwtg.pl
Udział w nich jest nieodpłatny . Terminy wykładów w roku akademickim 2019/2020:

  • 30 wrzesień 2019 – wykład inauguracyjny w siedzibie „U Wrochema”
  • 14 i 28 październik
  • 18 i 25 listopad
  • 16 grudzień
  • 13 i 27 styczeń ,w tym 13 stycznia Koncert noworoczny o godz. 15.30 i 17.00
  • 10 i 24 luty
  • 9 i 23 marzec, w tym 9 marzec ” Dzień kobiet” „U Wrochema”
  • 20 kwiecień
  • 4 i 18 maj
  • 8 i 15 czerwiec, w tym 15 czerwiec koncerty „Muzyka łączy pokolenia”o godz. 15.30 i 17.00

Zajęcia fakultatywne – odbywać się będą jeżeli utworzą się grupy liczące co najmniej 12 osób. Warunkiem uczestnictwa w nich jest opłacenie składki członkowskiej. Koordynatorem z ramienia zarządu d/s zajęć fakultatywnych jest Maria Gołąbska –Marulewska tel. 691 099 931. Tworzone sa grupy o róznymstopniu

Zajęcia odbywać się będą z następujących przedmiotów:

1/ informatyki i języków obcych tj angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego o różnym stopniu zaawansowania ,  w wymiarze 2 godziny lekcyjne , co dwa tygodnie
,

2/ćwiczeń ruchowych :aerobiku,  yogi, gimnastyki w wodzie , gimnastyki z tańcem , ćwiczeń ruchowych oraz nordic walking ,  które odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia oprócz yogi trwają od 45 do 60 min. Yoga trwa 90 min.

3/ florystyki w wymiarze 2 godzin, co dwa tygodnie ,
4/ rękodzieła artystycznego i malarstwa w wymiarze 2,5 godziny –raz w miesiącu,

5/ nordic walking – raz w tygodniu .

Odpłatność za zajęcia wynosi:
– informatyka, języki obce  – 140 zł/ rok
– rękodzieło artystyczne, malarstwo     – odpłatność uzależniona od liczby uczestników – przy 12 uczestnikach 10zł/    osoby+ koszt materiałów,
– florystyka – odpłatność uzależniona od liczby uczestników+ koszt materiałów. Przy grupie 12 osobowej odpłatność wyniesie 45 zł/kwartał + materiały
– gimnastyka z tańcem   – 10 zł/ zajęcie
– gimnastyka w wodzie – 9 zł/ zajęcie
– areobik – 8 zł/zajęcie

– ćwiczenia ruchowe w Galerii Fitness – 45 zł/m-c
– yoga -12 zł/zajęcie i opłacane z góry za cały m-c

Odpłatności za zajęcia płacone gotówką pobierają starości grup . Istnieje możliwość wpłaty bezpośrednio na konto stowarzyszenia i poinformowaniu o tym fakcie starostę grupy. Wysokość opłat i terminy ich uiszczania są następujące:
– za języki obce i informatykę wpłaty  za cały rok akademicki należy dokonać do 30 listopada danego roku

– zajęcia ruchowe opłacane są za dany miesiąc , za wyjątkiem gimnastyki w wodzie, za którą opłaca się w dniu zajęć

– zajęcia artystyczne opłacane są na m-c z góry , za wyjątkiem zajęć z florystyki, gdzie wnoszone są z góry za dany kwartał .

Wycieczki i wyjazdy do instytucji kultury – ogłaszane są na stronie internetowej lub na wykładach. Pierwszeństwo w wycieczkach mają słuchacze, którzy aktywnie uczestniczą w wykładach . Aktywność jest potwierdzana w „Legitymacjach aktywności”  przed każdym wykładem. Koszty wycieczek dzielą się na koszt stałe tj. przejazd, opłaty parkingowe i przewodnickie oraz zmienne tj bilety wstępu, noclegi, wyżywienie itp . Koszty stałe w przypadku rezygnacji nie podlegają zwrotowi. Również rezygnacja zgłoszona dwa tygodnie przed wyjazdem powoduje, że nie będą zwracane koszty zmienne. Chyba, że uczestnik znajdzie osobę  na swoje miejsce.

Wycieczki organizujemy zwyczajowo dla 50 osób. w przypadku większej ilości chętnych organizujemy kolejny wyjazd – warunek – musi zgłosić się 50 osób.