29 październik 2018

Wykład prof. dr hab. Przemysława Waingertnera

http://www.utwtg.wzstg.pl/images/stories/oaktywnosci2018.jpgParadoksy Józefa Piłsudskiego i odrodzenie Rzeczypospolitej.
100. rocznica niepodległości Polski jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem z perspektywy państwa, historii ale przede wszystkim w wymiarze jednostkowym każdego Polaka. Każdy z nas może dopowiedzieć- Jej dzieje to moje- twoje- nasze życie-  tych lat 80, 70- 60, 18 i … Niepodległość jest w nas. To historia naszej rodziny-nasi bliscy i wszyscy ludzie, z którymi jakoś powiązały nas koleje losu. Ta ważna bez wątpienia  rocznica prowokuje do przypomnienia „rozkazu” Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Uczcie się historii, znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu.”
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW mieli okazję 29.10.2018r. wysłuchać niezwykle ciekawego wykładu profesor Uniwersytetu Łódzkiego Przemysława Waingertnera „Samotność romantycznego realisty. Jak zrozumieć paradoksy Józefa Piłsudskiego”. Wykład pokazał nie tylko fenomen Marszałka Józefa Piłsudskiego jako patrioty, stratega ale i wizjonera Polski niepodległej. Pozwolił także poznać problemy związane z polskimi i międzynarodowymi korzeniami odrodzenia Rzeczypospolitej po Wielkiej Wojnie. Mogli słuchacze uświadomić sobie, jak bardzo była skomplikowana sytuacja tworzenia państwa od podstaw po 123 latach zaborów i integrowania społeczeństwa, które miało nawyki zaszczepione przez zaborców. Jak trudno było tworzyć strukturę administracyjną nowego państwa, w którym co trzeci obywatel był analfabetą. Równie skomplikowana była struktura społeczna młodego państwa, w którym Polacy stanowili tylko ok. 68% ogółu obywateli, a co za tym idzie świadomość i poczucie budowania niepodległej Polski wcale nie były jednoznaczne.
Wykładowca –profesor Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Przemysław Waingertner kieruje Katedrą Historii Polski Najnowszej. Pełni także funkcję przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa przy łódzkim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Jest wiceprezesem Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. W pracy naukowej zajmuje się badaniem polskiej myśli myśli politycznej XX wieku, dziejów ruchu zetowego, obozem piłsudczykowskim, polskim czynem zbrojnym w czasie I i II wojny światowej; oczywiście w kręgu zainteresowań prof. Waingertnera jest historia Łodzi i jej regionu.
Wykład prof. Przemysława Waingertnera  prowokuje do przywołania nauki Prymasa Tysiąclecia-  kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Człowiek w Narodzie żyje nie tylko dla siebie i nie tylko na dziś, ale także w wymiarze dziejów Narodu.(…)”.
Pozostaje więc uświadomić sobie, że jak podkreślał Jan Paweł II: „Wyraz „ojczyzna” łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. (…) Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu.”
Wykład odbył się w ramach XVII Sympozjum Tarnogórskiego, którego przewodnim tematem było hasło „Państwo- Kościół-Naród”, z inicjatywy Stanisława Kowolika przewodniczącego Fundacji Kolpinga; Tarnogórskie Stowarzyszenie- Uniwersytet Trzeciego Wieku od wielu już lat włącza się w organizację tego ciekawego wydarzenia i jest gospodarzem ostatniego dnia/wykładu Sympozjum.
Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 29 października 2018